La Fundació Antoni Gaudí col·labora mitjançant un conveni amb la Fundació Econciencia d'Argentina. Es va acordar treballar en dos projectes de cooperació que tenen per objecte la millora de la qualitat de vida de pobladors de zones aïllades amb manca de infraestrucures i serveis bàsics.
L'objectiu és dotar-los d'eines que facilitin el seu desenvolupament en els llocs d'origen. D'aquesta manera a través del foment del seu arrelament en condicions dignes s'evitarà el seu desplaçament a les grans ciutats que comporta el risc del seu amuntegament en assentaments marginals davant la falta d'accés a habitatge i treball.

El primer projecte és una Estació Sustentable de Comunicació Satelital. La seva fi és permetre la connexió via internet a pobladors de zones on aquest servei no arriba. El mòdul projectat inclou l'antena satelital amb els seus corresponents accessoris i l'equip generador d'energia fotovoltaica incorporant tots els complements, ja que el servei de provisió d'energia elèctrica també sol ser una manca en moltes àrees perifèriques.

 

L'estació és fàcilment traslladable, desmuntable i reutilitzable. Es complementarà amb el desenvolupament de canals en xarxes socials específics per permetre l'intercanvi de continguts. Es pretén en una primera etapa arribar a 200 famílies que habiten en zones aïllades de l'oest de la província de Còrdova, a l'Argentina.

El segon projecte dins el conveni de col·laboració amb la Fundació Econciencia és un Mòdul espacial multiús autosuficient. El seu objecte és proveir d'una superfície construïda que reuneixi adequades condicions ambientals per a ser instal·lada en àrees mancades de serveis i capaç de funcionar autònomament. Pot ser utilitzat per a escola, consultori mèdic i com a habitatge entre d'altres possibles usos.

Es construeix amb estructura metàl·lica que inclou els tancaments horitzontals amb els seus corresponents aïllaments, un mòdul sanitari amb panell termosolar per a aigua calenta sanitària, panells fotovoltaics amb els seus accessoris per a produir 1000 Wp, dipòsit d'aigües pluvials de 1000 litres i antena satelital per a connexió a internet .

Amb una superfície de 21 m², el seu disseny en submòduls permet addicionar noves superfícies. Es transporta desmuntat en vehicles mitjans i el seu muntatge pot ser realitzat per dues persones. Els tancaments verticals es faran in situ amb materials del lloc. També s'executarà en el lloc la instal·lació de sanejament amb materials que seran proveïts. Els destinataris d'aquest projecte són pobladors que viuen aïllats o en petits nuclis amb manca de serveis bàsics.