FUNDACIÓ ANTONIO GAUDÍ

La Fundació Antonio Gaudí va iniciar les seves activitats el 2 de desembre de 2004. Aquesta inscrita en el Registre de Fundacions del Ministeri de Cultura amb el número 632. Els seus objectius són d'interès general i estan emmarcats en el que estableixen els articles 2 i 3 de la Llei 49/2002 de 23 de Desembre.

Article 2: Es consideren entitats sense finalitats lucratives a efectes d'aquesta Llei, sempre que compleixin els requisits que estableix l'article següent: a) Les fundacions (......)
Article 3: Les entitats a què es refereix l'article anterior, que compleixin els següents requisits, seran considerades, a efectes d'aquesta Llei, com entitats sense fins lucratius:
1r: Que persegueixin fins d'interès general, com poden ser, entre d'altres, els de defensa dels drets humans, de les víctimes del terrorisme i actes violents, els d'assistència social i inclusió social, cívics, educatius, culturals, científics, esportius, sanitaris, laborals, d'enfortiment institucional, de cooperació per al desenvolupament, de promoció del voluntariat, de promoció de l'acció social, de defensa del medi ambient, de promoció i atenció a les persones en risc d'exclusió per raons físiques, econòmiques o culturals, de promoció dels valors constitucionals i defensa dels principis democràtics, de foment de la tolerància, de foment de l'economia social, de desenvolupament de la societat de la informació, culturals, d'investigació científica i desenvolupament tecnològic.

 

MARCA REGISTRADA FUNDACIÓN ANTONIO GAUDÍ ®

Fundación Antonio Gaudí ® és una Marca Registrada en la Oficina Espanyola de Patentes y Marcas amb el Núm. 0252511/9.

COPYRIGHT

Tot el contingut d'aquesta pàgina web està protegit per la Llei de la Propietat Intel·lectual. La distribució, còpia o qualsevol utilització dels continguts d'aquesta pàgina web amb finalitats públiques o comercials sense autorització de la Fundació Antoni Gaudí, està penalitzada per la legislació vigent.

RESPONSABILITAT LEGAL

La informació continguda en aquesta pàgina web és informació orientadora tendent a la difusió cultural. Fundació Antoni Gaudí rebutja tota responsabilitat derivada de la mala utilització dels continguts d'aquesta pàgina web.

En aquesta pàgina web es troben enllaços a altres pàgines web (links) amb continguts relacionats als objectius de la Fundació. Per tractar-se de pàgines web no administrades per la Fundació Antoni Gaudí, aquesta Fundació declina tota responsabilitat per les dades, informacions, serveis, etc, i / o qualsevol dels continguts d'aquestes pàgines web.

Els enllaços amb destinació al lloc web de la Fundació Antoni Gaudí hauran de respectar les estipulacions aquí expressades. La pàgina enllaçada no pot manifestar que té autorització per a aquest enllaç, excepte expressa autorització per escrit. Igualment tota utilització del logotip i / o la Marca Registrada "Fundació Antoni Gaudí" haurà de comptar prèviament amb l'expressa autorització per escrit.

No s'autoritza en cap cas l'establiment d'un enllaç des de llocs web amb continguts il·lícits, il·legals, xenòfobs, o que contravinguin la moral i l'ordre públic.

En qualsevol cas serà d'aplicació la legislació espanyola i són competents els tribunals espanyols.

PROTECCIÓ DE DADES

La Fundació Antoni Gaudí garanteix que les dades personals dins de la seva web seran utilitzades exclusivament pel motiu pel qual hagin estat sol·licitades.
En cas que un usuari sol·liciti informació o vulgui fer reclamacions a través del formulari inclòs en el lloc web de la Fundació Antoni Gaudí, aquesta Fundació assegura la confidencialitat de les dades personals imprescindibles facilitades.

© Copyright Fundación Antonio Gaudí. 2004-2020. Tots els drets reservats. Fundación Antonio Gaudí. CIF G63650915